43-600 Jaworzno,
Dąbrowa Narodowa
ul. Katowicka 31 D
608 069 868
692 163 410
32 615 53 74

Ochrona Danych Osobowych

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z ochroną danych osobowych dzieci z  Niepublicznego Przedszkola  "Mali Artyści"  w Jaworznie i ich rodziców informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest  Niepubliczne Przedszkole  "Mali Artyści"   w Jaworznie, ul. Katowicka 31D

2.Państwa dane osobowe i Waszych dzieci tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL, numery telefonów, adresy e-mail, wizerunek będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  1. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych i Waszych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. Informuję, że mają Państwo prawo do:

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze

-uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach, którym dane  te są udostępniane,

- dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji,

- wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych- Niepubliczne Przedszkole  "Mali Artyści"   w Jaworznie, ul. Katowicka 31D

Copyright © 2018 maliartysci.info . All rights reserved. Create by FxDesign & eMDF